Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Chia Sẻ - Cảm nhận - Tản mạn

Hạt Giống - Ngày 27 -12 Thánh Gioan Tông Đồ

Thứ ba - 27/12/2011 15:49
Hạt Giống - Ngày 27 -12 Thánh Gioan Tông Đồ

Hạt Giống - Ngày 27 -12 Thánh Gioan Tông Đồ

A. Hạt giống... Ga 20,2-8

 

Ñoaïn Tin Möøng naøy cho chuùng ta bieát ñoâi neùt veà thaùnh Gioan :

- Ngaøi töï xöng mình laø “ngöôøi moân ñeä Ñöùc Gieâsu thöông meán”. Ñieàu naøy ñuùng moät caùch khaùch quan (vì Chuùa Gieâsu thöông meán ngaøi thaät), vaø cuõng ñuùng caùch chuû quan (ngaøi bieát Chuùa Gieâsu thöông mình). Khía caïnh chuû quan naøy raát quan troïng.

- Duø bieát mình ñöôïc Chuùa Gieâsu thöông meán, nhöng ngaøi vaãn toân troïng Pheâroâ laø tröôûng nhoùm 12, cho neân tuy vì treû neân chaïy tôùi moà tröôùc, ngaøi vaãn nhöôøng cho Pheâroâ vaøo tröôùc.

- Loøng yeâu meán Chuùa ñaõ giuùp ngaøi sôùm nhaän ra yù nghóa daáu chæ ngoâi moà troáng : “OÂng ñaõ thaáy vaø ñaõ tin”. Noùi caùch khaùc, ñöùc meán hoã trôï cho ñöùc tin.

B.... naåy maàm.

1. “Tin Möøng hoâm nay noùi ñeán moät söï troáng roãng. Ñöôïc Maria Mañaleâna thoâng tin, Pheâroâ vaø Gioan ñaõ voäi vaõ chaïy ra moà. Hai ngöôøi khoâng coøn thaáy xaùc Chuùa Gieâsu trong ngoâi moà nöõa. Nhöng nhìn thaáy caûnh töôïng ñoù, Gioan ñaõ tuyeân boá “OÂng ñaõ thaáy vaø ñaõ tin”. Nieàm tin ñaõ böøng daäy töø moät söï troáng roãng. Ñoù laø söù ñieäp Gioan muoán gôûi ñeán chuùng ta, nhaát laø trong nhöõng ngaøy naøy khi chuùng ta chieâm ngaém Haøi nhi Gieâsu naèm trong maùng coû. Beân kia nhöõng hoa ñeøn vaø tröng baøy loäng laãy cuûa muøa Giaùng sinh, coù leõ chuùng ta phaûi nhìn thaáy caùi thieát yeáu trong nhöõng bieåu töôïng cuûa leã Giaùng sinh. Caùi thieát yeáu aáy laø gì neáu khoâng phaûi laø moät Haøi nhi naèm trong maùng coû ? Caùi thieát yeáu aáy laø gì neáu khoâng phaûi laø caûnh trô truïi ngheøo naøn troáng roãng trong ñoù Haøi nhi Gieâsu ñaõ giaùng sinh ? Ngoâi moä troáng maø Gioan ñaõ nhìn thaáy hay maùng coû trô truïi ngheøo naøn cuûa Haøi nhi Gieâsu, caû hai caûnh töôïng ñeàu coù chung moät yù nghóa : Thieân Chuùa ñeán vôùi con ngöôøi qua nhöõng caùi nhoû beù taàm thöôøng vaø ngay caû nhöõng maát maùt cuûa cuoäc soáng. Ñöùc tin luoân laø moät böôùc nhaûy vöôït qua caùi troáng roãng aáy, hay ñuùng hôn ñöùc tin laø moät caùi nhìn xuyeân suoát qua caùi troáng roãng aáy” (Trích "Moãi ngaøy moät tin vui")

2. Moät cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai ngöôøi yeâu nhau :

- Em coù baèng loøng laáy anh khoâng ?

- Baèng loøng.

- Chuùng ta chæ môùi quen nhau maáy thaùng. Em chæ nghe anh noùi thoâi chöù chöa coù dòp “kieåm tra” lyù lòch vaø quaù khöù cuûa anh. Sao em tin anh theá ?

- Vì em yeâu anh !

Tình yeâu hoã trôï cho nieàm tin.

3. “Baø Maria Magñala chaïy veà tìm vaø baùo tin cho hai oâng Pheâroâ vaø Gioan : Ngöôøi ta ñaõ laáy maát Chuùa roài. Ngöôøi khoâng coøn trong moä nöõa, chaúng bieát hoï ñeå Ngöôøi ôû ñaâu”. Caû hai lieàn chaïy ra moä” (Ga 20,2-3)

Hoài toâi coøn hoïc ôû Cao ñaúng Sö phaïm Ñoàng nai, coù ngöôøi baïn hoûi toâi : “Baïn laø ngöôøi coâng giaùo phaûi khoâng ?” Toâi töï haøo traû lôøi : “Ñuùng vaäy”. Nhöng khi baïn aáy yeâu caàu toâi cho bieát ñoâi ñieàu veà ñaïo thì toâi ñaõ boái roái vaø chæ traû lôøi caùch chieáu leä. Töø aáy toâi ñaõ nhaän ra raèng mình laø ngöôøi coâng giaùo nhöng raát hôøi hôït ; ñoái vôùi Chuùa coøn laïnh nhaït hôn… Toâi ñaõ tìm hoïc hoûi veà Chuùa, nhaát laø daønh nhieàu thôøi gian ñeå caàu nguyeän vaø soáng vôùi Chuùa. Nhö Maria Magñala vaø nhö hai moân ñeä Pheâroâ vaø Gioan, toâi muoán tin vaø yeâu Chuùa heát loøng.

Laïy Chuùa, Chuùa bieát roõ moïi söï, Chuùa bieát con yeâu meán Chuùa. Xin naâng ñôõ tình yeâu cuûa con. (Epphata)

4. Maàm khaùc :

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Tin mới