Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Chia Sẻ - Cảm nhận - Tản mạn

Hạt Giống - Ngày 26 -12 Thánh Stêphanô

Thứ ba - 27/12/2011 15:45
Hạt Giống - Ngày 26 -12 Thánh Stêphanô

Hạt Giống - Ngày 26 -12 Thánh Stêphanô

A. Hạt giống... Mt 10,17-22

 

 

Chuùa Gieâsu tieân baùo nhöõng cuoäc baùch haïi ñoái vôùi caùc moân ñeä Ngaøi :

- Baùch haïi do nhöõng nhaø caàm quyeàn thuø nghòch vôùi Chuùa. Nhöng ñoù laø dòp ñeå ta laøm chöùng cho Chuùa.

- Baùch haïi do chính nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình (cha meï, anh em, con caùi) vì hoï khoâng ñoàng quan ñieåm ñöùc tin vôùi mình. Nhöng haõy kieân trì., vì “ai beàn chí ñeán cuøng thì seõ ñöôïc cöùu thoaùt”.

B.... naåy maàm.

1. Hai chöõ Töû ñaïo chuùng ta quen duøng ngaøy nay coù nguyeân ngöõ hy laïp laø Martus nghóa laø laøm chöùng. Ngöôøi töû ñaïo laø ngöôøi laøm chöùng cho Chuùa baèng chính nhöõng ñau khoå vaø caùi cheát cuûa mình. Bôûi ñoù trong ñoaïn Tin Möøng naøy, khi baùo tröôùc nhöõng söï baùch haïi, Chuùa Gieâsu noùi “Chuùng con seõ bò ñieäu ra tröôùc maët vua chuùa quan quyeàn vì Thaày, ñeå laøm chöùng...”

2. Thaùnh laø ai ? Ngaøy kia moät em beù theo meï ñi chôï. Töø nhaø ñeán chôï, hai meï con ñi qua moät thaùnh ñöôøng nguy nga. Em beù ngöôùc nhìn thaùnh ñöôøng roài ñöa tay chæ meï vaø noùi : “Meï xem kìa, nhöõng cöûa kính maøu baùm ñaày buïi, troâng chaû ñeïp tí naøo.”

 Baø meï khoâng noùi gì, nhöng laïi naém tay con daãn vaøo beân trong thaùnh ñöôøng. Töø beân trong thaùnh ñöôøng nhìn ra, nhöõng cöûa kính dô baån xaáu xí laïi trôû neân saùng choùi vaø röïc rôõ nhieàu maøu saéc tuyeät ñeïp. Em beù ngaïc nhieân môû to maét nhìn. Em thích thuù ñaëc bieät khi ngaém nhìn 4 vò thaùnh treân cöûa kính sau baøn thôø ñang röïc rôõ choùi loøa nhôø aùnh maët trôøi chieáu thaúng qua.

 Vaøi ngaøy sau, trong moät lôùp giaùo lyù, tình côø coâ giaùo hoûi : “Caùc em coù bieát vò thaùnh laø ai khoâng ?” Tröôùc caâu hoûi baát ngôø, caû lôùp ñeàu thinh laëng, chæ coù em beù ñöôïc meï daãn vaøo nhaø thôø hoâm tröôùc giô tay xin traû lôøi. Em noùi : “Thöa coâ, vò thaùnh laø ngöôøi ñöôïc aùnh saùng maët trôøi chieáu qua.” (Trích "Moùn quaø giaùng sinh")

Teâphanoâ laø moät vò thaùnh vì ngaøi ñaõ phaûn aùnh Chuùa Gieâsu, nhaát laø qua caùi cheát cuûa ngaøi. Baøi ñoïc I (Cv 6,8-10 7,54-60) töôøng thuaät ngaøi cheát gioáng Chuùa Gieâsu : cuõng phoù linh hoàn trong tay Chuùa (caâu 59) vaø cuõng caàu xin ôn tha thöù cho nhöõng keû haïi mình (caâu 60).

3. “Vì danh Thaày caùc con seõ bò moïi ngöôøi thuø gheùt. Nhöng keû naøo beàn ñoã ñeán cuøng thì seõ ñöôïc cöùu thoaùt” (Mt 10,22)

Moät ngöôøi baïn hoûi toâi : “Baïn coù thaáy anh aáy ñaõ laøm ñieàu xaáu xa ñoù khoâng ?” Duø thaáy nhöng toâi ñaõ traû lôøi khoâng, vì anh aáy laø con cuûa thaày hieäu phoù, vaø vì toâi khoâng muoán bò lieân luî. Ñieàu naøy laøm toâi ray röùt. Toâi caûm thaáy xaáu hoå vì ñaõ nhaùt ñaûm khoâng daùm noùi leân söï thaät.

Thaùnh Teâphanoâ ñaõ hy sinh maïng soáng ñeå laøm chöùng cho söï thaät. Coøn toâi hoâm nay chöa phaûi hy sinh ñeán maïng soáng maø ñaõ choái quanh, thì thöû hoûi laøm sao daùm beânh vöïc vaø ñaáu tranh cho söï thaät ?

Laïy Chuùa, coù nhöõng luùc con ñaõ soáng heøn yeáu nhö vaäy. Xin cho con caûm nghieäm ñöôïc söï bình an vaø nieàm haïnh phuùc cuûa ngöôøi bieát laøm chöùng cho söï thaät. (Epphata)

4. Maàm khaùc :

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Tin mới