Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Chia Sẻ - Cảm nhận - Tản mạn

Hạt Giống - Ngày 27 -12 Các Thánh Anh Hài

Thứ ba - 27/12/2011 15:52
Hạt Giống - Ngày 27 -12 Các Thánh Anh Hài

Hạt Giống - Ngày 27 -12 Các Thánh Anh Hài

A. Hạt giống... Mt 2,13-18

 

Ñoaïn naøy vieát theo vaên theå Midrash nhaèm cho thaáy Chuùa Gieâsu laø Moâseâ môùi :

Ngaøy xöa ôû Ai caäp, moät baïo vöông ñaõ taøn saùt caùc treû sô sinh do thaùi, nhöng treû Moâseâ ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa che chôû, sau naøy chính Moâseâ ñaõ ñöa daân Chuùa “ra khoûi Ai caäp” (caâu 15) vaø tieán vaøo Ñaát höùa - Ngaøy nay, Heâroâñeâ cuõng taøn saùt caùc haøi nhi, nhöng Chuùa Gieâsu ñaõ thoaùt cheát. Ngaøi seõ daãn Daân môùi (Giaùo Hoäi) thoaùt aùch noâ leä toäi loãi vaø tieán vaøo Ñaát Höùa thöïc söï.

B.... naåy maàm.

1. Trong thö gôûi caùc thieáu nhi theá giôùi ngaøy 3/12/1994 Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieát : “Nhöõng ngaøy tieáp theo ngaøy sinh cuûa Chuùa Gieâsu cuõng laø nhöõng ngaøy leã (...) Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu sau khi sinh haï, Haøi nhi Gieâsu ñaõ phaûi ñöông ñaàu vôùi moät ñe doïa traàm troïng : baïo vöông Heâroâñeâ ra leänh taøn saùt caùc treû thô döôùi hai tuoåi, vaø vì lyù do naøy Chuùa Gieâsu bò baét buoäc cuøng vôùi cha meï troán sang Ai caäp...” Maàu nhieäm giaùng sinh gaén lieàn vôùi maàu nhieäm töû naïn. Trong haøi nhi naèm trong maùng coû ngheøo heøn, cuoäc töû naïn ñaõ ñöôïc baùo tröôùc... Trong aùnh saùng cuûa maàu nhieäm giaùng sinh, phaûi chaêng chuùng ta khoâng ñöôïc môøi goïi nhaän ra boùng ñeâm cuûa maàu nhieäm töû naïn ? Boùng thaäp giaù phaûi chaêng ñaõ khoâng phuû treân maùng coû cuûa Haøi nhi Gieâsu ? (Trích "Moãi ngaøy moät tin vui")

2. Vaán ñeà ñau khoå, nhaát laø ñau khoå cuûa keû voâ toäi, ñaëc bieät laø ñau khoå cuûa nhöõng treû thô, ñaõ laø moät thaéc maéc khoù hieåu ñoái vôùi nhieàu ngöôøi. Chuyeän caùc thaùnh anh haøi chòu cheát giuùp ta bôùt thaéc maéc thaáy ñöôïc giaù trò caùi cheát cuûa caùc em. Caùi cheát aáy goùp phaàn vaøo vieäc thöïc hieän keá hoaïch Thieân Chuùa cöùu ñoä muoân ngöôøi. Taám göông naøy môøi ta haõy nhìn ñau khoå theo con maét cuûa Chuùa.

3. con saâu trong taûng ñaù : Moät hoâm Ñöùc Ala goïi moät Thieân söù ñeán vaø truyeàn leänh : "Ngöôi haõy xuoáng traàn gian ñeå ñöa veà ñaây ngöôøi ñaøn baø goùa coù 4 ñöùa con thô". Thieân söù ra ñi, gaëp ngay ngöôøi ñaøn baø goùa ñang cho ñöùa con nhoû nhaát buù. Ngaøi nhìn ngöôøi ñaøn baø vôùi 4 ñöùa con daïi, roài laïi leân Ñöùc Ala ñeå tha thieát naøi xin ruùt laïi leänh truyeàn. Laøm sao coù theå nhaãn taâm taùch lìa ngöôøi meï khoûi nhöõng ñöùa con thô aáy ? Nhöng lôøi van xin cuûa Söù thaàn chaúng maûy may ñaùnh ñoäng ñöôïc Ñöùc Ala. Cuoái cuøng Söù thaàn ñaønh phaûi vaâng leänh Ñöùc Ala maø cöôùp ngöôøi meï goùa khoûi baày con thô vaø ñöa veà trôøi.

 Hoaøn thaønh coâng taùc, nhöng xem chöøng vò thieân söù laïi coù veû buoàn. Phaûi, laøm sao vui ñöôïc tröôùc caûnh chia ly giöõa meï vaø con ? Thaáy söù thaàn buoàn, Ñöùc Ala goïi ñeán vaø ñöa vaøo sa maïc. Ngaøi chæ cho söù thaàn thaáy moät taûng ñaù lôùn vaø baûo ñaäp noù ra. Taûng ñaù vöøa vôõ ñoâi, söù thaàn ngaïc nhieân voâ cuøng, vì töø trong taûng ñaù moät con saâu nhoû töø töø boø ra. Chôït hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa söï kieän aáy, söù thaàn boãng thoát leân : “OÂi laïy Ñaáng toái cao, maàu nhieäm thay coâng cuoäc saùng taïo cuûa Ngaøi. Vôùi söï khoân ngoan thöôïng trí vaø tình yeâu voâ bieân, Ngaøi ñaõ khoâng boû maëc moät taïo vaät beù nhoû nhö con saâu kia, thì haún Ngaøi cuõng seõ khoâng queân ñöôïc 4 ñöùa treû moà coâi laø con caùi cuûa Ngaøi.” (Trích "Moùn quaø giaùng sinh")

4. Baïn xeùt ñoaùn Chuùa chæ vì khoâng theå thaáy keá hoaïch cuûa Ngaøi vì nhöõng ñau khoå cuûa baïn, gioáng nhö con chuoät chui vaøo caây ñaøn piano gaëm nhaám daây ñaøn laøm nhaïc só roái loaïn khi bieåu dieãn baûn nhaïc cuûa Chopin hoaëc Beethoven. Vôùi trí oùc nhoû beù, chuoät nghó raèng noù ñaâu laøm gì, nhöng caû vuõ truï bò ñaûo loän. Khi xeùt ñoaùn keá hoaïch cuûa Chuùa theo quan ñieåm cuûa ta, phaûi chaêng söï theå cuõng nhö vaäy ?

Töông töï, con nheän cuoán tô treân moät xaø saét, seõ baát maõn khi caây xaø ñöôïc chuyeån ñi xaây moät caây caàu. Noù chaúng bao giôø nghó raèng keá hoaïch cuûa moät kyõ sö coù giaù trò hôn tô cuûa noù (Goùp nhaët)..

5. “Vua Heâroâñeâ thaáy mình bò caùc nhaø chieâm tinh ñaùnh löøa thì ñuøng ñuøng noåi giaän, neân sai ngöôøi ñi gieát taát caû caùc con treû ôû Beâlem vaø toaøn vuøng laân caän töø hai tuoåi trôû xuoáng” (Mt 2,16)

Chaúng bao laâu sau tieáng ñaøn ca xöôùng haùt cuûa caùc thieân thaàn trong ñeâm Chuùa Giaùng sinh laø tieáng khoùc than reàn ró cuûa nhöõng baø meï maát con trong cuoäc saùt haïi con treû ôû Beâlem cuûa Heâroâñeâ. Chaúng leõ vieäc Chuùa ra ñôøi laïi laø nguyeân nhaân gaây ra caùi cheát cuûa treû thô voâ toäi ? Khoâng, Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng con ngöôøi vaø ban cho con ngöôøi töï do. Heâroâñeâ coù töï do, vaø oâng ñaõ laïm duïng töï do ñeå saùt haïi treû thô, haàu truùt côn giaän döõ vaø thoaû loøng ghen tò. Toâi cuõng coù töï do, vaø töï do cuûa toâi ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå vun ñaép söï soáng hay ñeå huyû dieät ?

Laïy Chuùa, theá giôùi con ñang soáng coøn ñaày nhöõng thaûm hoïa do con ngöôøi ñaõ laïm duïng töï do cuûa mình. Xin cho con bieát söû duïng töï do ñeå laøm vinh danh Chuùa hôn vaø mang laïi nieàm vui haïnh phuùc cho moïi ngöôøi. (Epphata)

6. Maàm khaùc :

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Tin mới