Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật X (10/06/2018) Mùa Thường Niên

0
178

“Xatan đã tận số”.

Lời Chúa: Mc 3, 20-35

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ai là anh em tôi?

Trong các sach Tin Mưng, co một nhan vạt lam câu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ông đ cho mình bị chất vấn v cách thức làm  con. Đó là Nicôđêmô. Chuyện ỏng toi gặp Đức Giêsu ban đém, muốn nhân mạnh đón màu nhiệm mà ông đang tiếp cận hơ đến s nhát đm của ông.

Co nhiêu người cu noi xa nói gần răng tụ do là kết qua cua một sụ vươn lên chậm chạp và quanh co, hoi giống nhu chuyện viên ngọc cua đòi sống thần linh được giấu trong mó đât sét la con ngưòi, cân cỏ thòi gian cua ca một đòi mới đạt đen chô trương thành và no hoa. Thánh Phaolô, cũng như một vài vị khác, đã khai triên sụ xuàt hiện cua tư cách làm con mói me này trong thư Galat: “Đè chúng thực anh em là con cái, Thiên Clìua đã sai Than Khi cua Con mình đến ngụ trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi”(Gl 4,6). Một kiêu nói tuyệt vòi, chúa đựng ca một ban tuvên tín.

Một vài chi dân trên đây, đáng được khai triến rộng rãi hơn nữa, và đặt ra tiêu đề cho một gia thiết mà một ngày kia, một luận án có thê xác minh: Kinh Thánh và những câu chuvện về gia đình trong đó là một cuốn sách dạy cho chúng ta làm thế nào để trở nên những người con đích thực.

Facebook Comments