Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (06/06/2018) Tuần IX Mùa Thường Niên

0
231

“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống”.

Lời Chúa: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Câu trả lời của Chúa Giêsu trước vấn nạn kẻ chết sống lại của nhóm Xađốc cho thấy: Cái nhìn của họ về cuộc sống đời sau còn quá hẹp hòi. Họ không hiểu ý nghĩa của sự phục sinh hàm chứa trong câu Thánh Kinh: Thiên Chúa là Chúa các tổ phục. Người là Thiên Chúa của kẻ sống. Nếu tin Thiên Chúa hằng hữu thì phải tin con người có cuộc sống vĩnh cửu. Họ không chấp nhận sự kiện con người sẽ sống lại là vì họ không chịu tìm hiểu Kinh Thánh. Đó là điểm đáng trách của họ. Họ không biết vì không chịu tìm hiểu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, những người Xađốc trong bài Tin Mừng tượng trưng cho những người không tin vào Chúa và không hiểu biết Lời Chúa. Vì thế cuộc đời của họ còn cứ mãi lần mò, bước đi chập choạng trong mù tối và không tìm được mục đích thực sự cho đời mình. Xin cho chúng con được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để hiểu Lời Chúa và được biết rằng: chính Chúa là hạnh phúc và lý tưởng của cuộc đời chúng con. Nhờ đó chúng con hân hoan khi sống ở đời này và hướng lòng về sự sống đời đời trong niềm vui và bình an. Amen.

Facebook Comments