Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (11/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

0
423

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi để loan báo Nước Trời đã gần đến. Sứ mệnh này không chỉ dành cho các tông đồ hoặc những người có trách nhiệm mà cả chúng ta nữa, những người Kitô hữu. Mỗi người một cách, phải loan báo về Ðức Giêsu và kêu mời mọi người vào trong Giáo Hội, vào trong tình yêu của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh cho các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ để các ngài can đảm làm chứng cho Nước Trời. Xin cho chúng con cũng được tiếp tay với các ngài để cho Nước Cha mau hiển trị. Amen.

Facebook Comments