Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (28/04/2018)

0
204

 “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Ðó là lời Chúa.

 Suy Niệm:

Ðức Giêsu mạc khải cho các môn đệ về Chúa Cha. Tất cả đời sống của Ðức Giêsu: lời nói, suy tư, việc làm… đều quy về Chúa Cha và cũng trong Ðức Giêsu. Mầu nhiệm cao siêu của Chúa Cha được bày tỏ cách hoàn hảo nhất. Trong Cha có Con và trong Con có Cha. Vì thế, tin vào Ðức Giêsu là tin vào Chúa Cha. Và xin gì với Chúa Cha nhân danh Ðức Giêsu thì được chính Ðức Giêsu thực hiện.

 Cầu Nguyện:

Lạy Cha, qua mạc khải của Ðức Giêsu Con Cha, chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Ba Ngôi: Cha cho Con tất cả; Con yêu Cha hết tình. Nhân loại chúng con dù nhỏ bé, hèn mọn nhưng được hạnh phúc tham dự vào huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Trong Ðức Giêsu, chúng con được đáp ứng tất cả mọi nhu cầu. Trong Ðức Giêsu, chúng con xin tạ ơn Cha hiệp cùng Ðức Giêsu Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Facebook Comments