Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (04/11/2018) Tuần XXXI Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34 "Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất". Tin Mừng Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (03/11/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Tin Mừng...