1
Bạn cần hỗ trợ?

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (20/07/2018) Tuần XV Mùa Thường Niên

Lời Chúa :Mt 12, 1-8 "Con Người cũng là chủ ngày sabbat". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (19/07/2018) Tuần XV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11, 28-30 "Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng:...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (18/07/2018) Tuần XV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11, 25-27 "Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (17/07/2018) Tuần XV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 11, 20-24 "Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (16/07/2018) Tuần XV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10, 34 - 11, 1 "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (28/07/2018) Tuần XVI Mùa Thường Niên

 Lời Chúa: Mt 13, 24-30 "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV (15/07/2018) Mùa Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi". Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (14/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10, 24-33 "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (13/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10, 16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (12/07/2018) Tuần XIV Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy,...