Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (27/10/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 10, 46-52 "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX( 21/10/2018) Mùa Thường Niên Năm...

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài) "Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật ( 14/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 10, 17-27 "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (30/09/2018) Tuần XXVI Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 23/09/2018 Tuần XXV Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 16/09/2018 Tuần XXIV Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 8, 27-35 "Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 09/09/2018 Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 7, 31-37 "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 02/09/2018 Tuần XXII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 "Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 26/08/2018 Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Ngày 05/08/2018 Tuần XVIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa...