Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4 (31/10/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 22-30 "Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3 (30/10/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 18-21 "Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (29/10/2018) Tuần XXX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 10-17 "Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?" Tin Mừng Chúa...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (27/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 1-9 "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (26/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 54-59 "Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?" Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (25/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 49-53 "Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 24/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 39-48 "Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3( 23/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 35-38 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2( 22/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (20/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 8-12 "Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...