Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (27/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 13, 1-9 "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (26/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 54-59 "Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?" Tin...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (25/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 49-53 "Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 4( 24/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 39-48 "Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 3( 23/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 35-38 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2( 22/10/2018) Tuần XXIX Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX( 21/10/2018) Mùa Thường Niên Năm...

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài) "Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 7 (20/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 8-12 "Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 (19/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 12, 1-7 "Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 (18/10/2018) Tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm...