BĐH KHÓA 2010

  1. Trưởng Ban Điều Hành : Giuse Trần Công Dương

Ngày sinh : 10/11/1989

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Phó Ban Điều Hành : An-tôn Nguyễn Thành Đô

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Thủ quỹ : Bùi Thị Thuận

Ngày sinh : 14/07/1989

Quê quán : Cẩm Khê – Phú Thọ

  1. Trưởng Ban Truyền Thông : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Thư ký : Anna Phạm Minh Phương

Ngày sinh : 10/01/1988

Quê quán: Yên Bái

  1. Trưởng Ban Sinh Hoạt : – Nguyễn Tiến Kết

Ngày sinh : 12/10/1988

Quê quán : Thanh Uyên- Tam Nông

– Phê-rô Nguyễn Văn Trường

Ngày sinh : 21/07/1989

Quê quán : Phú Nghĩa- Thạch Thất- Hà Nội

  1. Trưởng Ban Bác Ái : Phê rô Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh : 03/05/1987

Quê quán : Hoàng Xá – Phú Thọ

  1. Trưởng Ban Thể Thao : Nguyễn Văn Chuyền

Ngày sinh : 25/08/1989

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ