BĐH KHÓA 2011

  1. Trưởng Ban Điều Hành : : An-tôn Nguyễn Thành Đô

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Phó Ban Điều Hành : Giuse Nguyễn Văn Khoa

Ngày sinh : 3/10/1992

Quê quán : Hiền Quan – Phú Thọ

  1. Thư ký : Teresa Nguyễn Thị Thu

Ngày sinh : 23/11/1992

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ

  1. Thủ quỹ : Bùi Thị Thuận

Ngày sinh : 14/07/1989

Quê quán : Cẩm Khê – Phú Thọ

  1. Trưởng ban truyền thông : Giuse Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh : 24/04/1987

Quê quán : Yên Bái

  1. Trưởng ban bác ái : Nguyễn Tiến Kết

Ngày sinh : 12/10/1988

Quê quán : Thanh Uyên- Tam Nông

  1. Trưởng ban sinh hoạt : Nguyễn Đức Duy

Ngày sinh : 1991

Quê quán : Quần Hào – Yên Bái

  1. Trưởng ban Thánh nhạc + Phụng vụ : Đỗ Hùng Mạnh

Ngày sinh : 1989

Quê quán : Phú Thọ

  1. Trưởng Ban Thể Thao : Nguyễn Văn Chuyền

Ngày sinh : 25/08/1989

Quê quán : Thạch Sơn – Phú Thọ