Mổ mắt miễn phí tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai, Caritas Hưng Hóa và giáo xứ Lào Cai đã liên hệ với những...

Những Vòng Tay Nhân Ái

Cả hai em (một nữ, một nam) đều sinh năm 2011, thuộc dân tộc H’mông và đều được chuẩn đoán tim bẩm sinh FALOLL...

Chuyện Cổ: Sợi Chỉ kì diệu

Ngày xưa có một bà goá với đứa con trai tên Phong. Nó là một đứa trẻ mạnh khỏe, có khả năng nhưng nó...

Hạt Giống – Ngày 1.1 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Bài Tin Mừng này trình bày 2 thái độ khác hẳn nhau : a/ Thái độ của những người chăn chiên là tíu tít...

Hạt Giống – Ngày 31-12

Các chuyên viên Thánh Kinh đã gọi đoạn này là quyển Tin Mừng Thứ Tư tóm lược vì chứa đựng dưới dạng súc tích...

Hạt Giống – Lễ Thánh gia thất

Đoạn này gồm 3 chuyện : 1. Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem để chu toàn 2 bổn phận của...

Hạt Giống – Ngày 29-12

Trong dịp đem Đức Giêsu dâng trong Đền thờ, Thánh Gia đã gặp được cụ Simêon. Cụ được Thánh Thần soi sáng cho biết...

Hạt Giống – Ngày 27 -12 Các Thánh Anh Hài

Ñoaïn naøy vieát theo vaên theå Midrash nhaèm cho thaáy Chuùa Gieâsu laø Moâseâ môùi : Ngaøy xöa ôû Ai caäp, moät baïo vöông ñaõ taøn...

Hạt Giống – Ngày 27 -12 Thánh Gioan Tông Đồ

Ñoaïn Tin Möøng naøy cho chuùng ta bieát ñoâi neùt veà thaùnh Gioan : - Ngaøi töï xöng mình laø “ngöôøi moân ñeä Ñöùc Gieâsu thöông...

Hạt Giống – Ngày 26 -12 Thánh Stêphanô

Chuùa Gieâsu tieân baùo nhöõng cuoäc baùch haïi ñoái vôùi caùc moân ñeä Ngaøi : - Baùch haïi do nhöõng nhaø caàm quyeàn thuø nghòch vôùi...