Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (21/9/2020)

"Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người" Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm...

Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (20/09/2020)

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng". Bài Ðọc I: Is 55, 6-9 "Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi". Trích...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (19/9/2020)

"Hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm" Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, người ta...

Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (18/9/2020)

"Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ." Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Ðức Giêsu rảo qua...

Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (17/9/2020)

"Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều" Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có người...

Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (16/9/2020)

"Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho"   Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng...

Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (15/9/2020)

"Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người" Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu...

Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (14/9/2020)

"Con Người phải bị treo lên". Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người...

Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A (13/9/2020)

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Bài Ðọc I: Hc 27, 33 - 28, 9 "Hãy tha thứ...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 23 Thường Niêm Năm A (12/9/2020)

"Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?" Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy,...