Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật (15/04/2018)

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh (8/4/2018)

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Lời Chúa: Ga 20, 19-31   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 (02/04/2018)

"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó". Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ...

Chúa Nhật Phục Sinh (1/04/2018)

"Người phải sống lại từ cõi chết". Lời Chúa  :Ga 20, 1-9 "Người phải sống lại từ cõi chết". Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ...

Chúa Nhật Lễ Lá (25/03/2018)

Bài Thương Khó: Mc 14,1 – 15,47  “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. CG: Chúa...
Lời Chúa Chủ Nhật V Mùa Chay Năm B

Sống Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm B

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, 20 trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. 21 Họ đến gặp ông...
Lời Chúa Chủ Nhật IV Mùa Chay Năm B

Sống Lời Chúa Chủ Nhật IV Mùa Chay Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như...