Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (12/06/2021)

Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả...

Thứ Năm Tuần 9 Thường niên (03/06/2021)

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều...

Thứ Tư Tuần 9 Thường niên (02/06/2021)

Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại....

Thứ Ba Tuần 9 Thường niên (01/06/2021)

Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Đức Giêsu để Người phải...

Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên (31/05/2021)

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào...

Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên (29/05/2021)

Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì các thượng tế,...

Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên (28/05/2021)

Lời Chúa: Mc 11, 11-26 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ...

Thứ Năm Tuần 8 Thường niên (27/05/2021)

Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và...

Thứ Tư Tuần 8 Thường niên (26/05/2021)

Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh...

Thứ Ba Tuần 8 Thường niên (25/05/2021)

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà...