Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B (03/03/2021)

"Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em."   Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu...

Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (16/10/2020)

"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi." Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng...

Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (15/10/2020)

"Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!" Lời...

Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (14/10/2020)

"Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu" Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các...

Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (13/10/2020)

"Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người" Lời Chúa:...

Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A (12/10/2020)

 "Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna" Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo,...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (10/10/2020)

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông...

Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (09/10/2020)

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông" Lời Chúa: Lc 11,...

Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (08/10/2020)

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy,...

Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A (07/10/2020)

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét...