Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A...

"Cây nào mà Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi"   Lời Chúa: Mt 15, 1-2.10-14 Khi ấy có...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Sau Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A...

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan" Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, thì nói...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao?" Lời...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài" Lời Chúa:...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi"   Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ" Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A...

"Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men...

Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A (25/7/2020)

"Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em"   Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên Năm A (24/7/2020)

"Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả" Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...